fbpx

Privacy statement

 

JoWy Kindercoaching, gevestigd in Scharnegoutum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.jowykindercoaching.nl

Trekskute 12 8629 PV   Scharnegoutum                                              tel:+31618794828                                                                                                                             

Martine Zijlstra is de Functionaris Gegevensbescherming van JoWy Kindercoaching. Zij is te bereiken via martinezijlstra@jowykindercoaching.nl

 

Persoonsgegevens

JoWy Kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en Achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens             

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controlerenof een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via martinezijlstra@jowykindercoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Doel en grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens                           

JoWy Kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– JoWy Kindercoaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– JoWy Kindercoaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming    

JoWy Kindercoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma´s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JoWy Kindercoaching) tussen zit. Ondanks dat ik geen informatie aan derden verkoop, geef ik wel informatie door aan andere partijen om een betere service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van mijn data: Strato rankingcoach. Strato Rankingcoach is mijn primaire webstatistieken software. Er worden geen identificeerbare data verzonden naar Strato rankingcoach, maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens   

JoWy Kindercoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

categorie Naam: bewaartermijn 24 maanden, reden: om u te informeren

categorie Adres: bewaartermijn 24 maanden, reden: voor het versturen van goederen

categorie emailadres: bewaartermijn 24 maanden, reden: voor het versturen van vorderingen van uw kind

categorie bankgegevens: bewaartermijn 24 maanden, reden: voor het aanmaken van facturen

categorie aankopen met adresgegevens en e-mailadres: bewaartermijn 7 jaar, reden: verplicht voor de belastingdienst en voor garantie

 

Delen van persoonsgegevens met derden   

JoWy Kindercoaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken           

JoWy Kindercoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JoWy Kindercoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar martinezijlstra@jowykindercoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. JoWy Kindercoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

JoWy Kindercoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te bellen naar +31618794828 of e-mail naar martinezijlstra@jowykindercoaching.nl