fbpx

Algemene voorwaarden kindercoaching

 

 1. Algemeen                             
 • JoWy Kindercoaching, gevestigd in Scharnegoutum, is opgericht door Martine Zijlstra en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72485922.
 • JoWy Kindercoaching biedt begeleiding aan jeugdigen (vanaf 8-9 jaar tot 16 jaar). Wanneer kinderen jonger zijn zullen voornamelijk de ouders gecoacht en begeleid worden.                    

 

 1. Toepasselijkheid                             
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met JoWy Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.                      

 

 1. Coachingsovereenkomst                             
 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en JoWy Kindercoaching waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.
 • De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. JoWy Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.        

 

4.Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies                             

 • JoWy Kindercoaching zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
 • Het kind is de cliënt. JoWy Kindercoaching werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
 • Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.
 • Aan het eind van de intake wordt er een coachingsovereenkomst getekend, waarbij een geheimhoudingsplicht wordt vermeld voor JoWy Kinder-coaching. De ouders en JoWy Kindercoaching tekenen hiervoor.
 • Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.
 • De ouder dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-sessie  is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.            

 

 1. Investering en betalingsvoorwaarden                             
 • De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.jowykindercoaching.nl en zijn op te vragen bij JoWy Kindercoaching. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Bij afspraken op een andere locatie dan Trekskute 12 te Scharnegoutum worden er reis-kosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer vanaf Trekskute 12 te Scharnegoutum tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.
 • Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij een coachingstraject wordt na de intake de factuur verstuurd met daarop de sessies tijdens het traject. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalings-herinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is JoWy Kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.       

 

 1. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak                             
 • Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.               

 

 1. Vertrouwelijkheid en privacy                             
 • JoWy Kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
 • Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).
 • Ten behoeve van de coaching, kunnen spraak- of video-opnamen worden gemaakt van de kind- en oudersessies. De opnamen blijven eigendom van JoWy Kindercoaching en dienen als observatiemiddel en vervangen aantekeningen op papier.
 • In het Privacy Statement wordt vermeld hoelang, waarvoor en waarom persoonlijke gegevens bewaard worden. Dit is op te vragen bij JoWy Kindercoaching en te vinden op www.jowykindercoaching.nl.    

 

 

 1. Overmacht                             
 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor JoWy Kindercoaching niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • JoWy Kindercoaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
 • Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.                        

 

 1. Aansprakelijkheid                             
 • Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt JoWy Kindercoaching nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen.
 • De aansprakelijkheid van JoWy Kindercoaching is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder(s) aan JoWy Kindercoach-praktijk in het kader van de coachingsovereenkomst.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.                      

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen                             
 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met JoWy Kindercoaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
 • Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder (s).                

 

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden                             
 • Deze voorwaarden zijn geplaatst op https://www.jowykindercoaching.nl
 • Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met JoWy Kindercoaching.